Podstawa prawna naszych działań

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Plik do pobrania

Rozporządzenie WE 261 z 2004 stanowi, że pasażerowie muszą otrzymać finansową rekompensatę, jeśli ich lot został odwołany lub odmówiono im wejścia na pokład z powodu przepełnienia. Choć nie wskazuje tego wprost, obejmuje także pasażerów, których lot miał co najmniej 3-godzinne opóźnienie, chyba że opóźnienie to jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, pozostających poza kontrolą linii lotniczych. Prawa te potwierdzone zostały w październiku 2012 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 261 jest prawem europejskim, ma ono zastosowanie tylko do europejskiej przestrzeni powietrznej. Prawo do odszkodowania dotyczy wszystkich lotów wylatujących z lotnisk znajdujących się w UE (każdej linii lotniczej) oraz lotów do UE (realizowanych przez linie zarejestrowane w UE) lub na Islandię, do Norwegii i Szwajcarii.

Preambuła Rozporządzenia daje wskazówkę iż celem powstania tych przepisów było zwiększenie ochrony praw pasażerów w całej Europie oraz ujednolicenie prawa pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wskazówkami zastosowania Rozporządzenia do poszczególnych indywidualnych sytuacji pasażerów stanowi także bardzo bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który od 2005 roku wielokrotnie wypowiadał się w spornych kwestiach, budując podstawy dla dochodzenia roszczeń.

Niestety wewnętrzna konstrukcja Rozporządzenia, stanowisko linii lotniczych i brak wiedzy o przysługujących pasażerom prawach powoduje, iż zaledwie 1 % uprawnionych pasażerów rzeczywiście otrzymuje odszkodowanie, które im się prawnie należy. Pasażer na własną rękę starający się uzyskać odszkodowanie, zamiast stać na pozycji uprzywilejowanej, wciąż napotyka na swojej drodze problemy, które utrudniają sprawne przeprowadzenie postępowania lub w ogóle uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania.

Dodatkowo linie lotnicze kwestionują prawodawstwo UE. Mają też tendencję do odrzucenia większości roszczeń, powołując się na „nadzwyczajne okoliczności”, bez faktycznej ich weryfikacji. W rezultacie koniecznym jest droga sądowa, która przymusi linię lotniczą do wypłaty odszkodowania. Pojedynczemu pasażerowi trudno jest jednak przeprowadzić samodzielnie skomplikowane postępowanie sądowe, łączące się z wieloma formalnymi wymogami.

Naszym celem jest ułatwienie Ci zrozumienia Twoich praw dotyczących opóźnionego i odwołanego lotu lub odmowy wejścia na pokład.

Kwoty odszkodowania od linii lotniczych

Rekompensata należna na podstawie Rozporządzenia wynosi od 125 do 600 euro.

250 Euro – dla lotów na dystansie do 1500 km;

400 Euro – dla lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km (również dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania – znajduje się na ternie Unii Europejskiej);

600 Euro – dla lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk – port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem Unii Europejskiej).

Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym. Pasażerowi przysługuje także opieka na lotnisku, która obejmuje napoje, posiłki, zakwaterowanie (jeśli lot ma się odbyć następnego dnia), transport do miejsca zakwaterowania, rozmowy telefoniczne.

Sytuacje szczególne

Loty czarterowe

Przepisy pozwalające na dochodzenie odszkodowania, obejmują zarówno pasażerskie loty rejsowe jak i loty czarterowe.

Pasażerów więcej niż miejsc

W przypadku sprzedania przez przewoźnika nadliczbowych biletów (overbooking), linie lotnicze w pierwszej kolejności zobowiązane są poszukać ochotników, którzy zrezygnują z rezerwacji w zamian za pewne korzyści. Przewoźnik powinien zaoferować wolontariuszom wybór pomiędzy pełnym zwrotem ceny biletu i zmianą planu podróży.

Jeśli nie zgodzisz się na rezygnację z rezerwacji i linia lotnicza odmówi Ci przyjęcia na pokład, masz prawo do rekompensaty od 200 do 600 euro na pasażera, oraz do zwrotu pełnej ceny biletu.

Lot z przesiadką

Jeśli jeden lub więcej lotów było opóźnionych, odwołanych lub przepełnionych na trasie do miejsca docelowego, o tym, czy masz prawo do rekompensaty decyduje całkowite opóźnienie w porcie docelowym. Ważnym jest że loty łączone muszą odbywać się w ramach jednej rezerwacji. Jeśli zarezerwowałeś dwa oddzielne loty u jednego lub kilku różnych przewoźników, każdy lot jest traktowany indywidualnie.

Ograniczenia odpowiedzialności linii lotniczych

Linie lotnicze mogą zmniejszyć wysokość rekompensaty o połowę w sytuacji, gdy po zaoferowaniu i zaakceptowaniu zmiany planu podróży wielkość opóźnienia wyniosła mniej niż 2, 3 lub 4 godziny (w zależności od długości lotu).

Pasażerowie, którzy zostali powiadomieni o odwołaniu lotu co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem wylotu (lub przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie, z podobnym do pierwotnego planem lotu), nie są uprawnieni do odszkodowania.

Odwołanie lub opóźnienie lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności. „Nadzwyczajne okoliczności” obejmują ekstremalne warunki pogodowe, niepokoje polityczne i strajki. Takie wydarzenia są poza skuteczną kontrolą przewoźnika. Nawet w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, linie lotnicze muszą jeśli to konieczne zapewnić pasażerowi pomoc podczas oczekiwania na alternatywny transport. Gdy lot odwołano z powodu nadzwyczajnych okoliczności linie lotnicze obowiązane są do:

  • zwrotu kosztów biletu (całości lub niewykorzystanej części)
  • alternatywnego transportu do miejsca docelowego, tak szybko jak to możliwe
  • zmiany rezerwacji na późniejszy dogodny termin, w zależności od dostępności miejsc.

Czas wypłaty odszkodowania od linii lotniczych

W zależności od sytuacji proces egzekwowania od linii lotniczej prawa do odszkodowania może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Postępowanie jest kilkuetapowe i nie ma możliwości precyzyjnego określenia terminu zakończenia sprawy. Przez ten czas pasażer otrzymuje od nas raporty dotyczące postępu w prowadzonej sprawie a dodatkowo istnieje możliwość otrzymania odsetek od kwoty odszkodowania za czas postępowania.

Przedawnienie

Limity czasowe, w których można ubiegać się o rekompensatę za opóźnione bądź odwołane loty, oraz za odmowę przyjęcia na pokład, są ustanowione odrębnie przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej.