Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego, obejmującego w szczególności oprogramowanie dostępne pod adresem www.fight4flight.pl ( „Serwis” lub „Serwis internetowy”).
1.2. Właścicielem Serwisu jest Fight4flight  ( „F4F”)
1.3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu lub Usług, a także podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usług oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa.
1.4. Za pośrednictwem Serwisu F4F świadczy usługi („Usługi”) polegające, w szczególności na: weryfikacji zgodności roszczenia z rozporządzeniem WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów („Rozporządzenie”), pomoc w uzyskaniu wypłaty odszkodowania przez podmiot do tego zobowiązany ( „Podmiot Zobowiązany”) na podstawie Rozporządzenia.
1.5. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie postanowienia Regulaminu. Użytkownik będący osobą fizyczną oświadcza, iż ma ukończone 18 lat. W przypadku dokonywania zgłoszenia przez Użytkownika w imieniu osób trzecich, odpowiada za to, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany do reprezentacji.
1.6. F4F zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy naruszą postanowienia Regulaminu. W takim wypadku F4F niezwłocznie zaprzestanie świadczenia Usług. F4F ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia szkody poniesionej w związku z takim naruszeniem.

II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne

2.1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.
2.2. F4F zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełnego dostępu nie będą posiadali Użytkownicy. F4F zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia całości lub części usług.
2.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych.
2.4. F4F nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają, lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. Zasady korzystania z Serwisu i Usług

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów F4F.
3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub / i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); zgłaszanie fikcyjnych roszczeń; zgłaszanie wielokrotnie tego samego roszczenia; zgłaszanie roszczenia w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody, podawanie fikcyjnych danych, w tym danych kontaktowych; podejmowanie czynności informatycznych, lub wszelkich innych czynności mających na celu zakłócenie funkcjonowania Serwisu.
3.3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu internetowego lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach www, oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których byłyby one dostępne dla innych osób niż Użytkownik.
3.4. Użytkownik nie może rozpowszechniać Serwisu internetowego, ani w żaden inny sposób wprowadzać go do obrotu, w całości, ani też w żadnej jego części.
3.5. Użytkownik nie może korzystać z Usług:
– w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług,
– w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
– w sposób godzący w integralność Serwisu lub systemu informatycznego F4F,
– wbrew postanowieniom Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

3.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt. 3.2.-3.5., F4F ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
3.7. F4F przysługują prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych.
3.8. F4F nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych w Serwisie. Nie gwarantuje również, że materiał zawarty na stronie jest uaktualniany czy dostępny. F4F nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących strony i jej użytku włącznie z gwarancjami dorozumianymi przez prawo odnośnie jakości, dbałości czy umiejętności.

IV. Procedura obsługi roszczenia

4.1. Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty, umowy ani zaproszenia do ich zawarcia, a jego wypełnienie i wysłanie nie rodzi zobowiązania po stronie F4F względem Użytkownika. W szczególności nie wynika z niego obowiązek wykonania usługi. W chwili zgłoszenia roszczenia Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia umowy z F4F.
4.2. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment w którym, po weryfikacji roszczenia, F4F przyjmie roszczenie Użytkownika poprzez odesłanie mailem informacji zwrotnej, bądź zacznie działać w jego imieniu. F4F zastrzega prawo do odmowy przyjęcia roszczenia bez podania powodu odmowy.
4.3. Po zawarciu umowy Użytkownik jest obowiązany dostarczyć F4F oryginały wskazanych przez niego dokumentów i danych niezbędnych do realizacji Usługi.
4.4. W przypadku niedostarczenia oryginałów dokumentów i danych wskazanych przez F4F w terminie 30 dni od zawarcia umowy F4F jest uprawniony do wysłania do Użytkownika pocztą elektroniczną wezwania do dostarczenia oryginałów dokumentów i danych wskazanych przez F4F w terminie 10 dni.
4.5. W przypadku niedostarczenia oryginałów dokumentów i danych wskazanych przez F4F w terminie 60 dni od zawarcia umowy, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
4.6. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4.4., 4.5. i 4.5.1, w momencie otrzymania kopii pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu Użytkownika, F4F podejmuje działania celem zaspokojenia roszczeń Użytkownika.
4.7. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony potrzebny do całkowitego wyegzekwowania należnych Użytkownikowi świadczeń, które przez Użytkownika zostały zgłoszone. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia przedmiotowej umowy z ważnych powodów, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić F4F poniesione przez niego wydatki, które F4F poczynił w celu należytego wykonania umowy oraz uiścić część wynagrodzenia odpowiadającego wysokości dotychczasowego nakładu i czasu pracy F4F.
4.8. Jeśli Podmiot Zobowiązany nie wypłaci odszkodowania ani nie złoży akceptowalnej oferty w okresie wyznaczonym przez F4F, F4F jest uprawniona do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego mającego na celu wypłatę należnego odszkodowania. Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie przez F4F wszelkich ugód pozasądowych oraz sądowych w jego imieniu, wyboru rodzaju świadczenia jakie spełnić winien Podmiot Zobowiązany oraz wysokość świadczenia. Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w zakresie wyboru rodzaju świadczenia i jego wysokości.
4.9. W razie konieczności wystawienia odrębnego pełnomocnictwa do występowania przed sądem, Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia takiego pełnomocnictwa.
4.10 F4F zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania Usługi osobom trzecim, w tym w szczególności kancelarii prawnej współpracującej F4F – w takim wypadku Pełnomocnictwo udzielone będzie przez Użytkownika bezpośrednio osobie trzeciej wskazanej w treści pełnomocnictwa.
4.11. Wszelkie koszty sądowe w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym pokrywa za Użytkownika oraz w jego imieniu F4F. W przypadku wydania orzeczenia zasądzającego odszkodowanie lub inne świadczenia na rzecz Użytkownika, F4F przysługują: zwrot wszelkich faktycznie poniesionych za Użytkownika kosztów sądowych, przyznane przez sąd koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzone odsetki.

V. Koszty i opłaty

5.1. Złożenie roszczenia jest całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem punktu 5.1.1. Regulaminu.
5.1.1. Złożenie roszczenia poza elektronicznym formularzem zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie F4F spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości 11,50 (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych to jest łącznie w kwocie 61,50 (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), o którą zostanie powiększone wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5.2.
5.2. F4F przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20,33 % netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT tj. 25 % brutto (słownie: dwadzieścia pięć procent brutto), licząc od wartości uzyskanych dla Użytkownika świadczeń, ulg, skont, rabatów, voucherów, odsetek itp. F4F ma prawo do zatrzymania vouchera do momentu wypłaty pełnej prowizji na rzecz F4F.
5.3. F4F zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi uzyskanych świadczeń po uprzednim potrąceniu należnego F4F wynagrodzenia w terminie 21 dni roboczych od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Wszelkie koszty przelewu pokrywa Użytkownik.
5.3.1. Niezależnie od waluty, w jakiej spełnione zostaje świadczenie przez przewoźnika, F4F wypłaca Użytkownikowi świadczenie o którym mowa w pkt 5.3., wyrażone w polskich złotych (PLN) przeliczone w oparciu o:
a) średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez przewoźnika, z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie świadczenia od przewoźnika
b) albo w oparciu o kurs z dnia wymiany dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez przewoźnika, w wybranym przez F4F kantorze.
5.4. W przypadku otrzymania odszkodowania przez Użytkownika bezpośrednio od Podmiotu Zobowiązanego, czy firmy go reprezentującej, Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania o tym F4F i zapłaceniu opłaty za usługę w wysokości 25% brutto otrzymanej kwoty odszkodowania. Opłata za usługę jest płatna w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania odszkodowania.
5.5. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odszkodowania bezpośrednio od Podmiotu Zobowiązanego, czy firmy go reprezentującej, należne wynagrodzenie ulega podwyższeniu do wysokości 30% netto powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT tj 36,9 % brutto (słownie: trzydzieści sześć i dziewięć dziesiątych procent brutto) wartości zgłoszonego roszczenia.
5.6. Użytkownik pokrywa wszelkie koszty wynikające z konwersji euro na inną walutę.
5.7. W przypadku rozwiązania umowy na skutek niedostarczenia przez Użytkownika oryginałów dokumentów i danych wskazanych przez F4F w terminie 60 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w punkcie 4.5.1 Użytkownik jest zobowiązany zapłacić na rzecz F4F wynagrodzenie w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości 11,50 (słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych to jest łącznie w kwocie 61,50 (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu czynności administracyjnych związanych z zawarciem umowy i rozwiązaniem jej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika.

VI. Prawa i obowiązki

6.1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ofertą usług F4F. Użytkownik jako konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. [Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.] może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Oświadczenie powinno zostać skierowane na adres F4F podany w komparycji niniejszej Umowy lub na adres poczty elektronicznej Spółki: info@flight4flight.pl. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=779.
6.2. Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności dotyczących lotu, charakteru zdarzenia, jego przebiegu, które mogą okazać się konieczne do weryfikacji roszczenia i/lub w celu wykonania Usługi.
6.3. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez F4F, będącą administratorem tych danych osobowych, w celach marketingu usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, a także że podanie danych ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
6.4. Użytkownik zobowiązuje się do stałej współpracy z F4F w celu wykonania Usługi oraz w celu skutecznego i terminowego wyegzekwowania kwoty Odszkodowania, umożliwiając kontakt za pomocą środków komunikacji podanych w Formularzu i w Umowie (tj. email, telefon). W tym celu zobowiązuje się podawać prawdziwe, pełne i dokładne informacje przez okres obowiązywania Umowy oraz ponosi odpowiedzialność za ich treść wobec F4F i osób trzecich.
6.5. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że:
a. jego roszczenie wynikające z Rozporządzenia nie zostało do tej pory zaspokojone ani nie jest obecnie dochodzone w całości lub w części,
b. nie dokonał zrzeczenia się przysługującego mu roszczenia wobec Podmiotu Zobowiązanego, w tym w zamian za otrzymane od Podmiotu Zobowiązanego lub osoby trzeciej wynagrodzenie w postaci jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej, ulgi, rabatu, vouchera, zniżki itp.,
c. jego roszczenie nie zostało do tej pory przekazane, podjęte, zbadane, zlecone, wykonane lub w inny sposób zmierzałoby do wykonania w całości lub w części we współpracy lub za pomocą osób trzech,
d. w odniesieniu do roszczenia Użytkownika nie toczy się żadna sprawa wszczęta wobec Podmiotu Zobowiązanego, przed organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów Rozporządzenia ani jakiekolwiek postępowanie sądowe lub arbitrażowe.
6.6. Po zawarciu Umowy w trakcie całego okresu jej obowiązywania Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania czynności, o których mowa w punkcie 6.5 powyżej, a także do niezawierania jakiejkolwiek umowy z osobą trzecią obejmującej dochodzenie roszczeń objętych Umową z F4F.
6.7. Po zawarciu Umowy w trakcie całego okresu jej obowiązywania Użytkownik zobowiązuje się do niekontaktowania z Podmiotami Zobowiązanymi, w szczególności w celu zaspokojenia swojego roszczenia na innej drodze niż za pośrednictwem F4F, w tym negocjacji i zawarcia ugody, porozumienia lub otrzymania Odszkodowania w trybie innym niż wykonanie Usługi.
6.8 W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego punktu 6 Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez F4F lub Serwis, w tym do zwrotu poniesionych kosztów wykonania Usługi oraz zwrot poniesionych przez F4F kosztów i rekompensatę szkód związanych z przekazaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, informacji lub dokumentów, lub fałszywym działaniem, w tym jeśli roszczenia skierowane na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego nie zostaną uwzględnione w wyniku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Użytkownik zobowiązuje się także pokryć szkody osób trzecich powstałych z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub fałszywych danych, dokumentów bądź informacji.

VII. Ograniczenie i Wyłączenie Odpowiedzialności

7.1. F4F, Serwis, ich pracownicy i współpracownicy, a także osoby działające w imieniu F4F lub Serwisu w celu wykonania Usługi nie gwarantują wypłaty Odszkodowania przez Podmiot Zobowiązany, w całości lub w części, a jakakolwiek ich odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu jego wypłaty jest wyłączona.
7.2. F4F nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: straty wynikające z udostępnienia F4F niedokładnych, fałszywych informacji lub dokumentów; straty materialne, w tym utratę lub pomniejszenie zysków, dochodów, przychodów, produkcji, spodziewanych oszczędności, umów lub możliwości biznesowych; utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania, pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

VIII. Reklamacje

8.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu należy składać na adres F4F wskazany w na stronie www.fight4flight.pl
8.2. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez F4F, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać dane Użytkownika , w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
8.3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z błędów lub pomyłek Użytkownika, z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych, z posiadania przez Użytkownika łącz telekomunikacyjnych o zbyt niskiej przepustowości lub przepływności, z działalności podmiotów trzecich, za których działania F4F nie odpowiada.
8.4. F4F rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.
8.5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, F4F zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
8.6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 11.4, F4F informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z F4F.
9.2. F4F przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
9.3. Jeśli dowolne postanowienie zawarte w Regulaminie jest lub stanie się nieważne, bezprawne lub nieegzekwowalne, fakt ten nie będzie mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
9.4. Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie przeniesienie, przekazywanie, cesję lub w inny sposób wypełnienie praw i/lub obowiązków F4F wynikających z Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.
9.5. Użytkownik nie może przenieść, przekazywać, wykonać cesji lub w inny sposób wypełnić praw i/lub obowiązków wynikających z Regulaminu.
9.6. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal obowiązywać. Jeżeli którekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jakaś jego część zostałaby usunięta, część ta uznana zostanie za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal w mocy.
9.7. Regulamin stanowi całość umowy między Użytkownikiem a F4F w związku z korzystaniem z Serwisu i zgłoszeniem roszczenia przez Użytkownika i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tego Serwisu.
9.8. Regulamin podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z Regulaminem rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby F4F.
9.9. Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Użytkownikiem a F4F. Zgłoszenie roszczenia w Serwisie oznacza, że Użytkownik zrozumiał i akceptuję wszelkie postanowienia Regulaminu.