Prawa pasażera linii lotniczych – co mówią o przewozie dzieci i niemowląt?

Wiele rodzin planując wakacyjną podróż, nie jest pewna, na jakich zasadach z połączeń lotniczych korzystać mogą dzieci i niemowlęta – co na ten temat mówią prawa pasażera linii lotniczych?

Zasady przewozu dzieci

Zasady podróży zależne są od wieku dziecka – pierwszy przedział dotyczy niemowląt w wieku do dwóch lat. Dziecko w tym wieku podróżować może albo na kolanach rodziców (opłata wynosi do 20% ceny biletu), przy ograniczeniu w limitach bagażu podręcznego, bądź w foteliku samochodowym na osobnym siedzeniu. Drugi przedział obejmuje dzieci w wieku od lat dwóch do dwunastu – przysługuje wtedy zniżka wynosząca zwykle 33% ceny biletu. Wiek dziecka weryfikowany jest na podstawie dokumentu tożsamości – może to być paszport, dowód osobisty, bądź w przypadku niektórych lotów krajowych legitymacja szkolna. Ważne jest, by pamiętać, że dzieci do lat dwunastu nie mogą podróżować w ramach biletu zakupionego na osobę dorosłą – przewoźnik może w takich przypadkach odmówić wpuszczenia na pokład, nie przysługują nam z tego tytułu żadne odszkodowania lotnicze. Większość linii lotniczych dopuszcza także podróż dziecka bez opiekuna prawnego – zasady takiej podróży zależne są jednak od konkretnego przewoźnika.

Podróż z dzieckiem, a odszkodowania lotnicze

W przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu zasadność odszkodowań lotniczych nie jest zależna od wieku pasażera, jedynie od warunków, na podstawie jakich doszło do zakłóceń w podróży. W przypadku opóźnienia lotu przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom opiekę w postaci wyżywienia oraz w przypadku większych opóźnień noclegu. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy, różnicy pomiędzy planowaną, a rzeczywistą godziną zakończenia podróży na lotnisku docelowym. Odszkodowania lotnicze nie są należne w przypadku powstania opóźnień, bądź odwołania lotu na wskutek działania tzw. „siły wyższej”, czyli zdarzeń niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez przewoźnika.

Podsumowanie

Planując podróż lotniczą z dzieckiem, należy wyrobić dokument tożsamości w postaci paszportu, bądź dowodu osobistego (wyjątkiem są niektóre przeloty krajowe), oraz upewnić się, że podczas podróży nie nastąpi przekroczenie progu wieku (ukończenie drugiego bądź dwunastego roku życia). W przypadku podróży dziecka bez opiekuna prawnego konieczne będzie zapoznanie się z regulaminem konkretnego przewoźnika – prawa pasażera linii lotniczych nie precyzują tego aspektu, pozwalając na wprowadzenie własnych regulacji.