Wiele niejasności i wątpliwości budzi kwestia tego komu przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych na mocy unijnych przepisów. Czy obywatele krajów niezrzeszonych w unii objęte są ochroną zapewnioną przez unijne przepisy?

 

Kogo dotyczą unijne prawa pasażera linii lotniczych?

Kwestię odpowiedzialności materialnej linii lotniczych w kwestii opóźnionych lotów, zagubionego bagażu czy uszczerbku na zdrowiu reguluje unijne rozporządzenie EC 261/2004 – kogo jednak obejmuje jego zakres? Unijne rozporządzenie reguluje prawa pasażera linii lotniczych oraz obowiązki przewoźnika dla wszystkich lotów wewnątrzunijnych. Do takich lotów zalicza się każda podróż, która odbywa się w całości na terenie Unii, bądź rozpoczyna się lub kończy w państwie członkowskim – narodowość pasażera nie ma wpływu na ich zastosowanie, więc odszkodowania lotnicze z tytułu rozporządzenia EC 261/2004 należne są również obywatelom krajów niezrzeszonych w Unii.

 

Odszkodowanie lotnicze za opóźniony lot – od czego zależy jego wysokość?

Prawa pasażera linii lotniczych jasno regulują wysokość odszkodowania należnego pasażerowi w związku z opóźnionym lotem i uzależniają ją od różnicy czasowej między rzeczywistym, a planowanym przylotem oraz długości trasy przelotu wyrażonej w kilometrach. Przewoźnik zwolniony jest z obowiązku wypłaty zadośćuczynienia jeżeli opóźnienie powstało na skutek czynników niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia – przykładem takich okoliczności może być nagłe załamanie pogody, czy kryzys polityczny. W przypadku lotów łączonych wymiar czasowy opóźnienia oraz długość przelotu liczy się dla całej podróży – dla potrzeb określenia należnego odszkodowania lotniczego nie rozpatruje się każdego lotu osobno. Warto pamiętać, że rozporządzenie unijne nakłada na przewoźnika również obowiązek opieki nad pasażerami opóźnionego lotu. Prawa pasażera linii lotniczych w przypadku opóźnienia lotu obejmują prawo do darmowego posiłku, bądź w przypadku większych opóźnień nieodpłatnego noclegu.

 

odszkodowanie za lot unia europejska

Podsumowanie

Unijne przepisy lotnicze obejmują wszystkich pasażerów lotów wewnątrzunijnych, niezależnie od ich narodowości. W przypadku wystąpienia opóźnienia bądź odwołania lotu odszkodowanie od linii lotniczych należne jest każdemu pasażerowi, a jego wysokość zależna jest od wielkości opóźnienia i długości trasy. Jedynie zaistnienie tzw “siły wyższej” zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłacenia zadośćuczynienia.